Skip to content Skip to navigation

Thông tin liên hệ cố vấn học tập và ban cán sự lớp K57

Lớp ĐTA57:

Cố vấn học tập:

Thầy Đào Văn Bảo

Số điện thoại: 0936 883 833

Email: baodvtdh@vimaru.edu.vn

Cô Nguyễn Thị Hải Hà

Số điện thoại: 0972888489

Email: hant.dt@vimaru.edu.vn

Ban cán sự:

Nguyễn Chính Quốc                  Lớp trưởng

Cao Văn Đại                            Lớp phó

Võ Anh Tuấn                            Bí thư 

Lớp VTT57:

Cố vấn học tập:

Cô Phạm Thị Thanh Hải

Số điện thoại: 0888300369

Email: phamthanhhai.lttk@gmail.com

Ban cán sự:

Đoàn Ngọc Anh                          Lớp trưởng

Trần Minh Cường                       Lớp phó

Lê Khánh Linh                           Bí thư 

Đối tác