Skip to content Skip to navigation

Ngành Đào tạo

Hiện nay, Khoa đóng tàu đào tạo 2 chuyên ngành trình độ đại học và một chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ. 

    Hai chuyên ngành đào tạo trình độ đại học bao gồm:

1. Chuyên ngành: Đóng tàu và công trình ngoài khơi (Shipbuilding and Ocean Engineering)

Trình độ: Đại học chính quy.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo kỹ sư Đóng tàu và công trình ngoài khơi có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giúp người học nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Cụ thể:
* Về phẩm chất đạo đức:
 • Người học được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo đức và nhân cách tốt, có tác phong công nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

* Về kiến thức:
 • Trang bị cho người học có đủ kiến thức cơ bản về  lý thuyết và thực tế trong lĩnh vực  đóng tàu và công trình ngoài khơi.

* Về kỹ năng:
 • Kỹ sư Đóng tàu và công trình ngoài khơi có các kỹ năng nghề nghiệp sau:

 • Có kỹ năng thực hành cao về giám sát đóng mới, sửa chữa tàu và công trình ngoài khơi;

 • Có khả năng cao về thiết kế công nghệ các loại tàu và công trình ngoài khơi nhờ sự hỗ trợ của các phần mềm ứng dụng;

 • Có năng lực chỉ đạo, tổ chức sản xuất và áp dụng các quy trình công nghệ tiên tiến vào điều kiện sản xuất thực tế thuộc ngành công nghiệp tàu thủy;

 • Có khả năng tiếp cận, triển khai ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

* Về khả năng công tác:
 • Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Đóng tàu và công trình ngoài khơi có thể công tác tại các nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu và công trình ngoài khơi;tại các công ty khai thác tàu và công trình ngoài khơi; tại các  viện nghiên cứu thiết kế tàu thủy và công trình ngoài khơi;  tại các Tổ chức Phân cấp và giám sát kỹ thuật tàu thuỷ và công trình ngoài khơi; làm công tác giảng dạy và NCKH tại các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành liên quan; làm công tác quản lý kỹ thuật phương tiện vận tải thủy và công trình ngoài khơi đồng thời cũng có thể tham gia công tác tại các Cơ quan quản lý Nhà nước về phương tiện thuỷ và công trình ngoài khơi.

2. Chuyên ngành: Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi (Naval Architecture and Ocean Engineering) 

Trình độ: Đại học chính quy.
Mục tiêu đào tạoĐào tạo kỹ sư Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp người học nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Cụ thể:
* Về phẩm chất đạo đức: 
 • Người học được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

 • Có đạo đức và nhân cách tốt, có tác phong công nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

* Về kiến thức:
 • Trang bị cho người học có đủ kiến thức lý thuyết và  thực tế cơ bản trong lĩnh vực  nghiên cứu thiết kế tàu và công trình ngoài khơi.

* Về kỹ năng:
 • Kỹ sư Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi có các kỹ năng nghề nghiệp sau:

 • Tính toán, thiết kế được các loại tàu thủy dân dụng và công trình ngoài khơi;

 • Tính toán dự trù nguyên, nhiên vật liệu, nhân công và dự toán giá thành đóng mới tàu thủy và công trình ngoài khơi;

 • Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại và các phần mềm chuyên dụng trong công nghệ thiết kế tàu và công trình ngoài khơi.

* Về khả năng công tác:
 • Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi  có khả năng hoạt động chuyên môn tại các cơ sở sau:

 • Các viện nghiên cứu thiết kế hoặc các trung tâm tư vấn thiết kế tàu và công trình ngoài khơi trong nước và nước ngoài;

 • Các trường đại học có chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi, chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề có các chuyên ngành liên quan;

 • Các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuỷ và công trình ngoài khơi;

 • Các tổ chức Phân cấp và giám sát  kỹ thuật đóng mới tàu thủy và công trình biển trong nước và nước ngoài;

 • Các liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế tàu và công trình ngoài khơi;

    Chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ và nghiên cứu sinh:

      Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy (Naval Architecture and Marine Engineering)

Trình độ: Thạc sĩ

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo. Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Cụ thể:

* Về kiến thức

 • Ngoài những kiến thức chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu có tính cập nhật như: Phần tử hữu hạn trong tính toán độ bền tàu thủy, cơ học tàu thủy nâng cao, động lực học của tàu và công trình biển di động trên sóng, động học và chấn động tàu thủy, thiết kế tối ưu tàu biển, thiết kế tối ưu kết cấu tàu thủy và một số vấn đề liên quan khác.
* Về năng lực chuyên môn và môi trường công tác:
 • Sau khi hoàn thành chương trình cao học, bảo vệ thành công luận văn và được cấp bằng thạc sỹ kỹ thuật, học viên đạt được năng lực sau đây:
 • Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào thực tế sản xuất thuộc lĩnh vực thiết kế và công nghệ đóng tàu;
 • Đổi mới kiến thức, cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn về lý thuyết và thực hành phù hợp với sự phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới và ngành giáo dục đào tạo;
 • Có khả năng tham gia nghiên cứu thiết kế các tàu đặc biệt, tàu cao tốc và công trình biển di động; 
 • Có thể công tác giảng dạy tại các  trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành phù hợp, tại các viện nghiên cứu thiết kế tàu thủy và công trình nổi nói chung;
 • Làm cán bộ kỹ thuật, quản lý sản xuất tại các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thủy và công trình nổi;
 • Tiếp tục làm nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật tàu thủy và các ngành, chuyên ngành gần với chương trình đào tạo tiến sĩ.

 

Đối tác