Skip to content Skip to navigation

Bộ môn lý thuyết thiết kế tàu

BỘ MÔN LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TÀU THỦY

Địa chỉ: Phòng 602-A6

Cán bộ giảng viên: 14

  • GS, PGS: 1

  • TS:         1

  • Thạc sỹ:  12

  • Số học phần bộ môn đảm nhiệm: 26 (trong đó 21 HP chuyên ngành, 05 HP không chuyên).

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Văn Võ

Trưởng bộ môn

NCS trong nước

Thạc sỹ

 

vanvokdt@gmail.com

2

Trần Ngọc Tú

Phó T. Khoa

Tiến sỹ

 

tutn.dt@vimaru.edu.vn

3

Lê Hồng Bang

Giảng viên

PGS, TS

 

hongbang54@gmail.com

4

Đỗ Thị Hải Lâm

Giảng viên

Thạc sỹ

 

dohailam.vimaru@gmail.com

5

Trần Văn Duyên

Giảng viên

Thạc sỹ

 

dtduyenduyen@gmail.com

6

Phạm Thị Thanh Hải

Giảng viên

Thạc sỹ

 

phamthanhhai.lttk@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

Giảng viên

Thạc sỹ

 

nguyenquynh.lttk@gmail.com

8

Hoàng Trung Thực

Giảng viên

Thạc sỹ

 

thucht.dt@vimaru.edu.vn

9

Nguyễn Văn Quyết

Giảng viên

Thạc sỹ

 

nguyenvanquyetvtt@gmail.com

10

Đồng Đức Tuấn

NCS (Trung Quốc)

Thạc sỹ

 

dongductuan@gmail.com

11

Vũ Viết Quyền

KTV, Trợ lý CTSV

Thạc sỹ

 

quyenvv.cndt@vimaru.edu.vn

12

Vũ Minh Quân

NCS (Hàn Quốc)

Thạc sỹ

 

quan.michel@gmail.com

13

Bùi Ngọc Mai

Giảng viên

Thạc sỹ

 

ngocmai.astu@gmail.com

14

Nguyễn Manh Chiến

Giảng viên

Thạc sỹ

 

chiennm@vimaru.edu.vn

 

Đối tác