Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v cấp học bổng cho sinh viên năm thứ 4 Khoa Đóng tàu từ Công ty IEMV - Nhật bản

Công ty IEMV - Nhật bản thông báo sẽ cấp 04 suất học bổng cho sinh viên năm thứ 4 Khoa Đóng tàu chi tiết xem file đính kèm dưới đây:

 

 

 

 

Đối tác