Skip to content Skip to navigation

Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi

Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi (Naval Architecture and Ocean Engineering) 

Trình độ: Đại học chính quy.

Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi đào tạo kỹ sư về lĩnh vực Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi. Mục tiêu của chương trình là đào tạo kỹ sư có khả năng tính toán, thiết kế tàu và một số công trình ngoài khơi; năng động, sáng tạo, thích ứng với mọi môi trường làm việc, có khả năng cạnh tranh với nguồn nhân lực  trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phục vụ phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế. Cụ thể:

* Về phẩm chất đạo đức: 

  Người học được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;Có đạo đức và nhân cách tốt, có tác phong công nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

* Về kiến thức:

  Trang bị cho người học có đủ kiến thức lý thuyết và  thực tế cơ bản trong lĩnh vực  nghiên cứu thiết kế tàu và công trình ngoài khơi.

* Về kỹ năng:

  Kỹ sư Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi có các kỹ năng nghề nghiệp sau:

  Tính toán, thiết kế được các loại tàu thủy dân dụng và công trình ngoài khơi;

  Tính toán dự trù nguyên, nhiên vật liệu, nhân công và dự toán giá thành đóng mới tàu thủy và công trình ngoài khơi;

  Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại và các phần mềm chuyên dụng trong công nghệ thiết kế tàu và công trình ngoài khơi.

* Về khả năng công tác:

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi  có khả năng hoạt động chuyên môn tại các cơ sở sau:

  Các viện nghiên cứu thiết kế hoặc các trung tâm tư vấn thiết kế tàu và công trình ngoài khơi trong nước và nước ngoài;

  Các trường đại học có chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi, chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề có các chuyên ngành liên quan;

  Các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuỷ và công trình ngoài khơi;

  Các tổ chức Phân cấp và giám sát  kỹ thuật đóng mới tàu thủy và công trình biển trong nước và nước ngoài;

  Các liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế tàu và công trình ngoài khơi; 

Mô tả chương trình đào tạo K61:

Đối tác