Skip to content Skip to navigation

Ban chủ nhiệm Khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐÓNG TÀU


Trưởng Khoa

PGS. TS. Đỗ Quang Khải

Bí thư chi bộ

Email: khaidq@vimaru.edu.vn

Số điện thoại: 0905638429

Phó trưởng Khoa

PGS. TS. Trần Ngọc Tú

Email: tutn.dt@vimaru.edu.vn

Số điện thoại: 0963332317

  Phó trưởng Khoa

TS. Lê Thanh Bình

Email: binhlth@vimaru.edu.vn

Số điện thoại: 0981129668

 

Đối tác