Skip to content Skip to navigation

Khoa Đóng tàu phân công cố vân học tập trong năm học 2018-2019

Trong năm học 2018-2019, theo quy định mới về công tác cố vấn học tập do Nhà trường ban hành, Khoa Đóng tàu phân công hai nhóm Cố vấn học tập cho hai chuyên ngành do Khoa phụ trách đào tạo.

Đối tác