Skip to content Skip to navigation

Chi bộ Đảng

  • Lễ kết nạp Đảng cho sinh viên ưu tú của chi bộ Khoa Đóng tàu

         Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Đảng bộ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Được sự nhất trí của Đảng ủy Nhà trường, chiều ngày 24/12/2021, Chi bộ Khoa...

Đối tác