"Sinh hoạt chuyên đề Phương pháp học tập hiệu quả cho sinh viên của Khoa Đóng tàu tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam" (07/03/2022)