Skip to content Skip to navigation

Bộ môn kết cấu tàu và công trình nổi

BỘ MÔN KẾT CẤU TÀU VÀ CÔNG TRÌNH NỔI

Địa chỉ: Phòng 602-A6

Số lượng cán bộ, giảng viên:  07

Số lượng PGS, TS:   03

Số lượng ThS:    04

Số lượng giảng viên chính:  02

Số HP BM đảm nhiệm: 23 (trong đó 20 HP chuyên ngành, 03 HP không chuyên).

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1      

Vũ Văn Tuyển

Phó Trưởng bộ môn

Tiến sỹ

 

tuyenvv.dt@vimaru.edu.vn

2       

Đoàn Văn Tuyền

Giảng viên

Thạc sỹ

 

dvantuyen@gmail.com

3       

Lê Văn Hạnh

Giảng viên

Tiến sỹ

 

lvhanh.dhhh@gmail.com

4       

Nguyễn Văn Hân

Giảng viên

Thạc sỹ

 

hannv.dt@vimaru.edu.vn

5      

Đỗ Quang Quận

Giảng viên

Tiến sỹ

 

quandq.dt@vimaru.edu.vn

6 Cù Huy Chính Giảng viên            Thạc sỹ   cuhuychinh@gmail.com

7   

Phạm Thị Thuý

Giáo vụ

Thạc sỹ

 

phamthithuytkdt@gmail.com

 

Đối tác