Skip to content Skip to navigation

Bộ môn Lý thuyết - Thiết kế tàu thuỷ

BỘ MÔN LÝ THUYẾT - THIẾT KẾ TÀU THỦY

Địa chỉ: Phòng 602-A6

Cán bộ giảng viên: 9

  • GS, PGS: 1

  • TS:         2

  • Thạc sỹ:  6

  • Số học phần bộ môn đảm nhiệm: 26 (trong đó 21 HP chuyên ngành, 05 HP không chuyên).

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Văn Võ

Trưởng bộ môn

NCS trong nước

Thạc sỹ

 

vanvokdt@gmail.com

2

Trần Ngọc Tú

Phó T. Khoa

Tiến sỹ

 

tutn.dt@vimaru.edu.vn

3

Lê Hồng Bang

Giảng viên

PGS, TS

 

hongbang54@gmail.com

4

Phạm Thị Thanh Hải

         Giảng viên

         Thạc sỹ   phamthanhhai.lttk@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thu Quỳnh          Giảng viên           Thạc sỹ   nguyenquynh.lttk@gmail.com

6

Đồng Đức Tuấn

Giảng viên

Tiến sỹ

 

dongductuan@gmail.com

7

Vũ Minh Quân

Giảng viên

Thạc sỹ

 

quan.michel@gmail.com

8

Bùi Ngọc Mai         Giảng viên           Thạc sỹ   ngocmai.astu@gmail.com

9

Nguyễn Manh Chiến

Giảng viên

Thạc sỹ

 

chiennm@vimaru.edu.vn

 

         

 

         

 

Đối tác