SAU ĐẠI HỌC

Chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ và nghiên cứu sinh:

Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy (Naval Architecture and Marine Engineering)

Trình độ: Thạc sĩ

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo. Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Cụ thể:

* Về kiến thức

    Ngoài những kiến thức chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu có tính cập nhật như: Phần tử hữu hạn trong tính toán độ bền tàu thủy, cơ học tàu thủy nâng cao, động lực học của tàu và công trình biển di động trên sóng, động học và chấn động tàu thủy, thiết kế tối ưu tàu biển, thiết kế tối ưu kết cấu tàu thủy và một số vấn đề liên quan khác.

* Về năng lực chuyên môn và môi trường công tác:

    Sau khi hoàn thành chương trình cao học, bảo vệ thành công luận văn và được cấp bằng thạc sỹ kỹ thuật, học viên đạt được năng lực sau đây:

    Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào thực tế sản xuất thuộc lĩnh vực thiết kế và công nghệ đóng tàu;

    Đổi mới kiến thức, cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn về lý thuyết và thực hành phù hợp với sự phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới và ngành giáo dục đào tạo;

    Có khả năng tham gia nghiên cứu thiết kế các tàu đặc biệt, tàu cao tốc và công trình biển di động;

    Có thể công tác giảng dạy tại các  trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành phù hợp, tại các viện nghiên cứu thiết kế tàu thủy và công trìn