Cơ cấu tổ chức

BỘ MÔN LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TÀU THỦY

Địa chỉ: Phòng 603-A6

Cán bộ giảng viên:

• GS, PGS: 1

• TS:         1

• Thạc sỹ:  4

STT Họ tên Trình độ Chức danh

1       Nguyễn Văn Võ Thạc sỹ Giảng viên

2        Trần Ngọc Tú PGS. TS P.Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn

3        Phạm Thị Thanh Hải Thạc sỹ Giảng viên

4        Nguyễn Thị Thu Quỳnh  Thạc sỹ  P. Trưởng BM

5        Đồng Đức Tuấn   Tiến sỹ  Giảng viên

6        Nguyễn Mạnh Chiến Thạc sỹ Giảng viên

BỘ MÔN KẾT CẤU TÀU VÀ CÔNG TRÌNH NỔI

Địa chỉ: Phòng 602-A6

Cán bộ giảng viên:

• TS:         3

• Thạc sỹ:  3•

STT Họ tên Trình độ Chức danh

1       Vũ Văn Tuyển Tiến sỹ Trưởng BM

2        Đoàn Văn Tuyền Thạc sỹ NCS

3        Bùi Thị Thảo Tiến sỹ Giảng viên

4        Nguyễn Thị Hải Hà Thạc sỹ Giảng viên chính

5       Đỗ Quang Quận Tiến sỹ Giảng viên

6       Phạm Thị Thuý Thạc sỹ Giáo vụ

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ TÀU

Địa chỉ: Phòng 503-A6

Cán bộ giảng viên:

• PGS. TS:  1

• TS:          2

• Thạc sỹ:  5

• Kỹ sư:     2

STT Họ tên Trình độ Chức danh

1 Lê Thanh Bình Tiến sỹ P. Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn

2 Bùi Sỹ Hoàng Thạc sỹ KTV

3 Trịnh Thanh Hiếu Thạc sỹ KTV

4 Nguyễn T. Thanh Châm Kỹ sư Giáo vụ

5 Vũ Tuấn Anh Thạc sỹ Giảng viên

6 NHoàng Thị Mai Linh Kỹ sư Giảng viên

7 Nguyễn Thị Hà Phương Thạc sỹ Giảng viên

8 Bùi Thanh Danh Thạc sỹ Giảng viên