Ban chủ nhiệm Khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐÓNG TÀU


Phó trưởng Khoa phụ trách

TS. Lê Thanh Bình


Email: binhlth@vimaru.edu.vn

Số điện thoại: 0981129668

 

Phó trưởng Khoa

PGS. TS. Trần Ngọc Tú

Email: tutn.dt@vimaru.edu.vn

Số điện thoại: 0963332317