Skip to content Skip to navigation

Ban chủ nhiệm Khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐÓNG TÀU

Trưởng Khoa
PGS. TS. Đỗ Quang Khải
Bí thư chi bộ
Email: khaidq@vimaru.edu.vn

Số điện thoại: 0905638429

Phó trưởng Khoa
TS. Trần Ngọc Tú
Email: tutn.dt@vimaru.edu.vn

Số điện thoại: 0963332317

 

Đối tác