Đóng tàu và công trình ngoài khơi

Chuyên ngành: Đóng tàu và công trình ngoài khơi (Shipbuilding and Ocean Engineering)

Trình độ: Đại học chính quy.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo kỹ sư Đóng tàu và công trình ngoài khơi có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giúp người học nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Cụ thể:

* Về phẩm chất đạo đức:

    Người học được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo đức và nhân cách tốt, có tác phong công nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

* Về kiến thức:

    Trang bị cho người học có đủ kiến thức cơ bản về  lý thuyết và thực tế trong lĩnh vực  đóng tàu và công trình ngoài khơi.

* Về kỹ năng:

    Kỹ sư Đóng tàu và công trình ngoài khơi có các kỹ năng nghề nghiệp sau:

    Có kỹ năng thực hành cao về giám sát đóng mới, sửa chữa tàu và công trình ngoài khơi;

    Có khả năng cao về thiết kế công nghệ các loại tàu và công trình ngoài khơi nhờ sự hỗ trợ của các phần mềm ứng dụng;

    Có năng lực chỉ đạo, tổ chức sản xuất và áp dụng các quy trình công nghệ tiên tiến vào điều kiện sản xuất thực tế thuộc ngành công nghiệp tàu thủy;

    Có khả năng tiếp cận, triển khai ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

* Về khả năng công tác:

    Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Đóng tàu và công trình ngoài khơi có thể công tác tại các nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu và công trình ngoài khơi;tại các công ty khai thác tàu và công trình ngoài khơi; tại các  viện nghiên cứu thiết kế tàu thủy và công trình ngoài khơi;  tại các Tổ chức Phân cấp và giám sát kỹ thuật tàu thuỷ và công trình ngoài khơi; làm công tác giảng dạy và NCKH tại các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành liên quan; làm công tác quản lý kỹ thuật phương tiện vận tải thủy và công trình ngoài khơi đồng thời cũng có thể tham gia công tác tại các Cơ quan quản lý Nhà nước về phương tiện thuỷ và công trình ngoài khơi.