THÔNG BÁO Chuyển lịch giảng dạy trong học kỳ II - Năm học 2023 - 2024

THÔNG BÁO Chuyển lịch giảng dạy trong học kỳ II - Năm học 2023 - 2024

Kính gửi:

               - Các Khoa, Viện, Trung tâm.

               - Sinh viên hệ đại học chính quy toàn trường. 

Nhà trường thông báo chuyển lịch giảng dạy trong học kỳ II - Năm học 2023 - 2024 cho sinh viên hệ Đại học chính quy như sau:

 

Lịch giảng dạy theo TKB

Ngày chuyển tới

01/04/2024 (Thứ Hai)

03/06/2024 (Thứ Hai)

18/04/2024 (Thứ Năm)

06/06/2024 (Thứ Năm)

29/04/2024 (Thứ Hai)

07/06/2024 (Thứ Sáu)

30/04/2024 (Thứ Ba)

04/06/2024 (Thứ Ba)

01/05/2024 (Thứ Tư)

05/06/2024 (Thứ Tư)

 

Đối với các lớp học phần kết thúc trước 15 tuần, Giảng viên có thể bố trí chuyển lịch dạy vào các tuần học tiếp theo sau khi kết thúc thời khóa biểu.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Đính kèm: