Thông báo Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần II năm 2024