Thông báo về việc tổ chức thi Tiếng Anh đầu vào cho học phần Anh văn cơ bản 3

Trong năm học 2024-2025, SV khóa 64 sẽ học Anh văn cơ bản 3 là học phần bắt buộc. Để đăng ký AVCB3 sinh viên phải đạt một trong các điều kiện sau:

+ Đang học hoặc có điểm X >=4 học phần Anh văn cơ bản 2 (học phần tự chọn).

+ Có chứng chỉ tiếng Anh từ A2 trở lên (hoặc các chứng chỉ khác tương đương).

+ Vượt qua kỳ thi Tiếng Anh đầu vào cho học phần AVCB3 của Nhà trường.

Để chuẩn bị cho đăng ký học phần học kỳ I năm học 2024-2025, Nhà trường tổ chức thi đầu thi Tiếng Anh đầu vào cho học phần Anh văn cơ bản 3 vào ngày 25/05/2024. Chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm: