Ban chấp hành công đoàn

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN KHOA ĐÓNG TÀU NHIỆM KỲ 2017-2022

 1.  Phạm Thị Thanh Hải, Chủ tịch

2.  Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Phó chủ tịch, tổ trưởng cđ bộ môn LTTK

3.  Cù Huy Chính, Ủy viên, tổ trưởng cđ bộ môn KCT&CTN

4.  Bùi Sỹ Hoàng, Ủy viên, tổ trưởng cđ bộ môn TĐHTKT

Ban chấp hành Công Đoàn khoa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp Hành Công Đoàn Trường và Chi ủy khoa Đóng tàu, có chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện  quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo qui định của pháp luật; tổ chức giáo dục người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân của các Công đoàn viên.

              

 Ban chấp hành công đoàn khoa có nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

1. Chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được Nghị quyết Đại hội Công đoàn khoa mỗi nhiệm kỳ thông qua;

2. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

5. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

6. Phát triển quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.