Skip to content Skip to navigation

Thông báo: Trung tâm bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ Thiết kế tàu thủy VMSK tuyển dụng

Trung tâm bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ Thiết kế tàu thủy VMSK tuyển dụng 03 kỹ sư đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp đợt tháng 01/2019 (đang làm đồ án tốt nghiệp) 

 

Đối tác