Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2016 - 2017

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Công tác chuẩn bị (từ 05/12/2016 đến 12/12/2016):

- Phòng Đào tạo gửi thời khóa biểu dự kiến và bảng phân công giảng viên đến các Bộ môn trong toàn trường (trước 17h00 ngày 05/12/2016).

- Thông báo danh sách các học phần tiên quyết, học phần học trước và học phần thay thế trên website trước ngày 15/12/2016.

- Các Bộ môn gửi Bảng phân công Giảng viên và các đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) về Phòng Đào tạo trước 17h00 ngày 12/12/2016 để cập nhật vào thời khóa biểu.

Sinh viên tìm hiểu các môn học của kỳ học kế tiếp trong Sổ tay sinh viên, tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập để lên kế hoạch đăng ký học phần (đăng nhập cổng đăng ký trực tuyến trước ngày đăng ký để kiểm tra tính chính xác mật khẩu, đổi mật khẩu có độ bảo mật cao).

- Sinh viên khóa 57 đăng ký thử trên cổng đăng ký trực tuyến http://dktt.vimaru.edu.vn từ 05/12/2016 đến 12/12/2016:

Thao tác theo Hướng dẫn đăng ký học phần trực tuyến trong Sổ tay SV năm 2016 trang 86-89, mật khẩu ban đầu là ngày tháng năm sinh có cả dấu gạch chéo (VD: 21/11/1998).

+ Đổi mật khẩu mới (gồm chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt). Nếu bị mất mật khẩu SV đến phòng Đào tạo (P. 114B-A1) để khôi phục lại mật khẩu.

+ Ngày 14/12/2016, Nhà trường xóa dữ liệu đăng ký thử để SV đăng ký chính thức.

2. Đăng ký học phần:

a. Sinh viên đăng ký học phần lần 1 (từ 14/12/2016 đến 21/12/2016): Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký. Lịch đăng ký cụ thể của từng khóa như sau:

- Từ 18h00 ngày 14/12/2016 đến 17h00 ngày 15/12/2016: Hệ đào tạo chất lượng cao.

- Từ 18h00 ngày 15/12/2016 đến 17h00 ngày 16/12/2016: Khóa 54 trở về trước.

- Từ 18h00 ngày 16/12/2016 đến 17h00 ngày 17/12/2016: Khóa 55.

- Từ 18h00 ngày 17/12/2016 đến 17h00 ngày 18/12/2016: Khóa 56.

- Từ 18h00 ngày 18/12/2016 đến 17h00 ngày 19/12/2016: Khóa 57.

- Từ 18h00 ngày 19/12/2016 đến hết ngày 21/12/2016: Tất cả các khóa tiếp tục đăng ký.

b. Phòng Đào tạo điều chỉnh thời khóa biểu (ngày 22/12/2016 đến 23/12/2016):

- Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp có ít SV đăng ký và mở thêm một số lớp học phần SV có nhu cầu đăng ký nhiều.

- Thông báo danh sách SV đăng ký không hợp lệ: chưa đăng ký học phần, đăng ký không đủ số tín chỉ, đăng ký không thỏa mãn điều kiện tiên quyết.

c. Sinh viên đăng ký học phần lần 2 (từ 24/12/2016 đến 27/12/2016): SV tiếp tục đăng ký học phần trên cổng đăng ký trực tuyến.

d. Sinh viên đăng ký học phần/rút học phần tại Phòng Đào tạo (từ 27/12/2016 đến 30/12/2016): SV nộp Đơn xin đăng ký bổ sung/rút học phần về Phòng Đào tạo. SV không phải nộp học phí cho các học phần rút trong giai đoạn này.

Ghi chú:

- Nhà trường mở các lớp Tiếng Anh giao tiếp 1,2 (2 tín chỉ học phí, không tính điểm tích lũy) do Giảng viên nước ngoài giảng dạy cho SV lớp chọn và chất lượng cao. Riêng SV lớp chọn nhà trường miễn học phí cho lần học đầu tiên.

SV các lớp chọn không phải đăng ký học phần trực tuyến, SV hệ đào tạo ĐH chất lượng cao đăng ký học Giáo dục quốc phòng cùng với hệ đại trà.

- Sinh viên lựa chọn lớp Anh văn cơ bản 1,2,3 phù hợp với năng lực bản thân với các mức độ điểm TOEIC (<=200, 201-350, >350) để thuận lợi cho quá trình học tập.

3. Nộp học phí :

a. Nộp học phí chính thức (từ 04/01/2017 đến 10/02/2017):

- SV nộp toàn bộ học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (P. 109 - A1), chuyển khoản qua ngân hàng HD Bank hoặc nộp vào tài khoản của Trường (Số TK: 3712 cấp I tại Kho bạc nhà nước TP Hải Phòng).

- Lịch nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính của từng Khoa như sau:

Khoa/Viện

Thời gian thu

 

Khoa/Viện

Thời gian thu

Hàng hải, Máy TB

04/01-06/01/2017

 

Kinh tế, Quản trị TC

16/01-20/01/2017

Điện-ĐT, Môi trường

09/01-11/01/2017

 

Công trình

06/02-07/02/2017

CNTT, Ngoại ngữ

12/01-13/01/2017

 

Đóng tàu, Cơ khí

08/02-09/02/2017

- Sau 10/02/2017, Phòng Kế hoạch Tài chính thống kê danh sách SV chưa đóng học phí gửi Phòng Công tác SV và Các khoa/Viện để đôn đốc nhắc nhở SV đóng học phí.

b. Nộp học phí bổ sung (từ 13/02/2017 đến 17/02/2017):

- SV có lý do đặc biệt làm đơn có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa/Viện và nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính (không nộp qua ngân hàng, kho bạc).

- Sau ngày 20/02/2017, Phòng Kế hoạch tài chính gửi danh sách SV không đóng học phí đến Phòng CTSV và Khoa/Viện liên quan để thông báo cho SV. Những SV không nộp học phí đúng hạn sẽ không có tên trong Bảng theo dõi kết quả học tập và bị điểm F tất cả các học phần SV đã đăng ký. Học phí nợ của SV được chuyển sang học kỳ tiếp theo.

4. Rút học phần (từ 06/02/2017 đến 24/02/2017): SV nộp Đơn xin rút học phần về Phòng Đào tạo để được nhận điểm “R” nhưng không được trả học phí. Sau ngày 06/03/2017, SV xem danh sách các học phần đã được rút trên website của Phòng Đào tạo, khiếu nại (nếu có) trước ngày 17/03/2017.

Nguồn: daotao.vimaru.edu.vn

Đối tác