Bộ môn Lý thuyết - Thiết kế tàu thuỷ

BỘ MÔN LÝ THUYẾT - THIẾT KẾ TÀU THỦY

Địa chỉ: Phòng 602-A6

Cán bộ giảng viên: 6

  • GS, PGS: 1

  • TS:         1

  • Thạc sỹ:  4

  • Số học phần bộ môn đảm nhiệm: 25 HP (trong đó 21 HP chuyên ngành, 04 HP không chuyên).

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Trần Ngọc Tú

Phó T. Khoa

Trưởng BM

PGS. TS.GVCC

0963.332.317

tutn.dt@vimaru.edu.vn

2

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

P.Trưởng bộ môn

Ths.GVC

0835367989

quynhnt.dt@vimaru.edu.vn

3

Nguyễn Văn Võ

Giảng viên

Ths.GVC

0917.315930

vonv.dt@vimaru.edu.vn

4

Phạm Thị Thanh Hải

              Giảng viên

              Thạc sỹ         0888.300.369 phamthanhhai.lttk@vimaru.edu.vn

5

Nguyễn Manh Chiến

Giảng viên

Thạc sỹ

0906.038.123

chiennm@vimaru.edu.vn