Bộ môn kết cấu tàu và công trình nổi

BỘ MÔN KẾT CẤU TÀU VÀ CÔNG TRÌNH NỔI

Địa chỉ: Phòng 602-A6

Số lượng cán bộ, giảng viên:  06

Số lượng PGS, TS:   03

Số lượng ThS:    03

Số lượng giảng viên chính:  02

Số HP BM đảm nhiệm: 17 (trong đó 06 HP chuyên ngành, 01 HP không chuyên).

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1      

Vũ Văn Tuyển

Trưởng bộ môn

Tiến sỹ

0904.636.770

tuyenvv.dt@vimaru.edu.vn

2       

Đoàn Văn Tuyền

Giảng viên

Thạc sỹ

 

dvantuyen@vimaru.edu.vn

3       

Nguyễn Thị Hải Hà

Giảng viên chính

Tiến sỹ

 

hanth@vimaru.edu.vn

4       

Bùi Phương Thảo

Giảng viên

Tiến sỹ

 

thaobp@vimaru.edu.vn

5      

Đỗ Quang Quận

Giảng viên chính

Tiến sỹ

 

quandq.dt@vimaru.edu.vn

6 Phạm Thị Thuý Giáo vụ                Thạc sỹ   phamthithuytkdt@vimaru.edu.vn