Bộ môn Tự động hóa Thiết kế tàu thuỷ

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ TÀU THUỶ

Địa chỉ: Phòng 503-A6

Cán bộ, giảng viên: 10

  • PGS:  01

  • Tiến sĩ: 02

  • Thạc sỹ:  05

  • Kỹ sư:     02

STT

H TÊN

CHC DANH

HC HÀM, HC V

S ĐIN THOI

EMAIL

1

Lê Thanh Bình

Phó Trưởng Khoa phụ trách - Trưởng bộ môn

Tiến sỹ

 

binhlth@vimaru.edu.vn

2

Bùi Sỹ Hoàng

KTV

Thạc sỹ

 

hoangbs@vimaru.edu.vn

3

Trịnh Thanh Hiếu

KTV

Thạc sỹ

 

hieutt.dt@vimaru.edu.vn

4

Vũ Tuấn Anh

Giảng viên

Thạc sỹ

 

anhvt.dt@vimaru.edu.vn

5

Nguyễn Tiến Công

Giảng viên

Tiến sỹ

 

congnt@vimaru.edu.vn

6

Nguyễn Thị Hà Phương

Giảng viên

Thạc sỹ

 

phuongnth.dt@vimaru.edu.vn

7

Hoàng Thị Mai Linh

Giảng viên

Kỹ sư

 

linhhtm.dt@vimaru.edu.vn

8

Bùi Thanh Danh

Giảng viên

Thạc sỹ

 

danhbt.dt@vimaru.edu.vn

9 Nguyễn Thị Thanh Châm Giáo vụ khoa Kỹ sư   nthanhchamhdt@gmail.com