Danh sách ấn phẩm khoa học bộ môn Tự động hóa thiết kế tàu giai đoạn 2014 – 2016